Статут

   < Прозорість та інформаційна відкритість

 
 
І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
 
1.1. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТ.–ЛІЦЕЙ» КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ М.ЖМЕРИНКИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ -загальноосвітній навчальний заклад, який належить до комунальної власності територіальної громади міста Жмеринки, створений рішенням виконавчого   комітету   Жмеринської   міської   ради   Вінницької   області  від 13.07.2006 р. № 166.
1.2. Юридична адреса закладу: 
23100, Вінницька область, м. Жмеринка, 
вул. Центральна, будинок 2, телефон 2-28-38.
Заклад має скорочену назву – НВК «ЗОШ І-ІІІ СТ.-ЛІЦЕЙ»  
1.3. НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТ.–ЛІЦЕЙ» КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ м.ЖМЕРИНКИ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі-заклад)  є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства та може мати самостійний баланс.
1.4. Засновником закладу є Жмеринська міська рада Вінницької області, заклад підпорядкований управлінню освіти Жмеринської міської ради.
1.5.   Головним завданням закладу є:
забезпечення реалiзацiї права громадян на повну загальну середню освiту;
виховання громадянина України;
виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицiй i звичаїв, державної та рiдної мови, національних цiнностей українського народу та iнших народiв i нацiй;
формування i розвиток соцiально зрiлої, творчої особистостi з усвiдомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвiдомостi, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
виховання  в учнiв поваги до Конституції України, державних символів України, прав i свобод людини i громадянина, почуття власної гiдностi, вiдповiдальностi перед законом за свої дiї, свiдомого ставлення до обов'язкiв людини i громадянина;
формування компетентної особистості;
розвиток особистостi учня, його здiбностей i обдарувань, наукового свiтогляду;
реалiзацiя права учнiв на вiльне формування полiтичних i свiтоглядних переконань;
виховання свiдомого ставлення до свого здоров'я  та здоров'я iнших громадян як найвищої соцiальної цiнностi, формування засад здорового способу життя, збереження i змiцнення фiзичного та психiчного здоров'я учнiв;
створення умов для оволодiння системою наукових знань  про природу, людину i суспiльство.       
1.6. Заклад в  своїй  діяльності  керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про  загальну середню освіту», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим  Постановою Кабінету Міністрів України від  27  серпня 2010  року  №  778,  іншими  нормативно-правовими  актами,  рішеннями Жмеринської міської ради Вінницької області, її виконавчого комітету, наказами Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, управління освіти Жмеринської міської ради, цим статутом.
1.7. Заклад самостiйно приймає рiшення i здiйснює дiяльнiсть в межах своєї компетенцiї, передбаченої законодавством України, та власним статутом.
1.8. Заклад  створює базу персональних даних учнів та працівників і здійснює їх обробку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
1.9. Тип школи:  загальноосвітня школа та ліцей.
Загальноосвітня школа – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів:
І ступінь – початкова школа (1 – 4 класи) – термін навчання 4 роки;
ІІ ступінь –  основна школа (5-9 класи) – термін  навчання 5 років;
ІІІ ступінь – старша школа (10 – 11 класи) – термін навчання 2 роки.
Школи всіх трьох ступенів функціонують разом.
Ліцей – загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня з профільним навчанням  та надає освітні послуги ІІ ступеня починаючи з 8 класу:
 8 – 9 класи з поглибленим вивченням предметів;
10 – 11 класи з профільним навчанням та викладанням спецкурсів та факультативів.  
1.10. Мережа класів у  закладі  формується за погодженням з управлінням освіти Жмеринської міської ради згідно з нормативами їх наповнюваності, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно – гігієнічним вимогам здійснення навчально – виховного процесу, відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до школи.
   Заклад має у своєму складі класи з поглибленим вивченням предметів (допрофільна підготовка з 8 – го класу), групу продовженого дня, організовує індивідуальне навчання,  може створювати спецiальні та iнклюзивні класи для навчання дiтей з особливими освiтнiми потребами за погодженням з управлінням освіти Жмеринської міської ради.
   Поглиблене вивчення предметів визначається  педагогічною радою з урахуванням заяв батьків, висококваліфікованих педпрацівників.
   Мова навчання – українська.
   Індивідуальне навчання та навчання екстерном у закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.
1.11. Подiл класiв на групи для вивчення окремих предметiв у закладi здiйснюється згiдно з нормативами, встановленими Міністерством освіти  і науки України.
1.12.  Заклад  несе вiдповiдальнiсть перед особою, суспiльством i державою за:
безпечнi умови освiтньої дiяльностi;
дотримання державних стандартiв освiти;
дотримання договiрних  зобов'язань з iншими суб'єктами освiтньої, виробничої, наукової дiяльностi, у тому числі зобов'язань за мiжнародними угодами;
дотримання фiнансової дисциплiни.
1.13. Заклад має право:
проходити в установленому порядку державну атестацiю;
визначати форми, методи i засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням iз власником (засновником);
визначати варiативну частину робочого навчального плану;
в установленому порядку розробляти i впроваджувати експериментальнi та iндивiдуальнi робочi навчальнi плани;
спiльно з вищими навчальними закладами, науково-дослiдними iнститутами та центрами проводити науково-дослiдну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
використовувати рiзнi форми морального i матеріального заохочення до учасникiв навчально – виховного процесу;
бути власником і  розпорядником рухомого i нерухомого майна згiдно з законодавством України та власним статутом;
отримувати кошти   i матерiальнi цiнностi вiд органiв виконавчої влади, юридичних i фiзичних осiб;
залишати у своєму розпорядженнi i використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
1.14. У навчальному закладі створюються та функціонують методичні комісії, об’єднання, творчі групи, які затверджуються наказом по школі,  та соціально – психологічна служба. 
1.15. Медичне    обслуговування    учнів       та відповідні  умови для його організації забезпечуються  засновником   і здійснюються комунальною  установою «Жмеринський районний медичний центр первинної медико – санітарної допомоги» та державним територіально-галузевим об’єднанням «Південно-Західна залізниця» державним закладом « Відділкова лікарня ст.Жмеринка ПЗЗ».
 
ІІ. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ)
ДО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ
 
2.1. Жмеринська міська ради Вінницької області  закріплює за закладом  відповідну територію обслуговування і до початку навчального року бере на облік учнів, які мають її відвідувати.
2.2. Зарахування учнiв до всiх класiв здiйснюється без проведення конкурсу i, як правило, вiдповiдно до територiї обслуговування.
2.3. Керiвник закладу зобов'язаний вжити заходiв до ознайомлення дiтей та їх батькiв або осiб, якi їх замiнюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрiшнього розпорядку та iншими документами, що регламентують органiзацiю навчально-виховного процесу.
2.4. Зарахування учнiв до закладу здiйснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керiвника.
   Для зарахування учня до закладу батьки або особи, якi їх замiнюють, подають заяву, копiю свiдоцтва про народження дитини, медичну довiдку встановленого зразка, особову справу (крiм дiтей, якi вступають до першого класу). До школи ІІІ ступеня – документи про відповідний рівень освіти. 
   До першого класу зараховуються, як правило, дiти з шести рокiв. В разі зарахування учня до першого класу батьки, або особи, які їх замінюють подають заяву про те, якою мовою бажають, щоб дитина навчалась. 
2.5. Iноземнi громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу вiдповiдно до законодавства та мiжнародних договорiв.
2.6. Переведення учнiв закладу до наступного класу здiйснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти  і науки України.
   У разi вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, якi їх замiнюють, подають до закладу заяву iз зазначенням причини вибуття.
   У разi переходу учня до iншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освiти у межах населеного пункту батьки або особи, якi їх замiнюють, подають до закладу заяву iз зазначенням причини переходу та довiдку, що пiдтверджує факт зарахування дитини до iншого навчального закладу.
2.7. Учні ліцейних класів, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні хоча б з одного профільного предмета, за рішенням педагогічної ради та  відповідно  до  наказу  керівника можуть відраховуватися з ліцейного та переводитися до загальноосвітнього класу.
2.8. У  школі першого ступеню навчання   для  учнів 1 - 4  класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при  наявності  належної навчально-матеріальної бази,  педагогічних працівників, обслуговуючого  персоналу створюються групи продовженого дня.
   Зарахування  до груп продовженого дня і відрахування  дітей  із них  здійснюється за наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.
 
IІI.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Заклад планує  свою   роботу   самостійно відповідно до перспективного, річного плану роботи.
  У плані  роботи  відображаються   найголовніші  питання   роботи   закладу, визначаються  перспективи та концепція  його розвитку.
   План роботи обговорюється педагогічною радою та затверджується радою навчального закладу.
3.2. Навчально-виховний процес у закладi здiйснюється вiдповiдно до робочих навчальних планiв, складених на основi типових навчальних планiв, затверджених  Міністерством освіти  і науки України.
   У робочому навчальному планi закладу з урахуванням його типу та профiлю навчання конкретизується варiативна частина державних стандартiв освiти.
Iндивiдуалiзацiя i диференцiацiя навчання у закладi забезпечуються шляхом реалiзацiї iнварiантної та варiативної частини.
  Профілі навчання, спецкурси та факультативи в ліцейних класах обираються  за бажанням учнів та їхніх батьків.
3.3. Робочi, експериментальні та індивідуальні навчальнi плани закладу затверджуються управлінням освіти Жмеринської міської ради.
3.4. Заклад забезпечує вiдповiднiсть рiвня загальної середньої освiти державним стандартам освiти, єднiсть навчання i виховання.
3.5. Заклад працює за навчальними програмами, пiдручниками, посiбниками, що мають вiдповiдний гриф Міністерства освіти  і науки України, i забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступенi навчання вiдповiдно до вiкових особливостей та природних здiбностей дiтей.
3.6. Заклад обирає форми, засоби i методи навчання та виховання вiдповiдно до Законiв України "Про освiту", "Про загальну середню освiту" та свого Статуту з урахуванням специфiки закладу, профiлю та iнших особливостей органiзацiї навчально-виховного процесу.
3.7. Навчально-виховний процес у закладi здiйснюється за груповою та iндивiдуальною формою навчання.
3.8. Вiдповiдно до поданих батьками або особами, якi їх замiнюють, заяв заклад за погодженням з управлінням освіти Жмеринської міської ради створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.
3.9. У ліцеї з поглибленим вивченням окремих предметів та профільним навчанням навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою.
   Заклад може виконувати освiтнi програми i надавати платнi послуги на договiрнiй основi згiдно з перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України.
3.10. Навчальний рiк у закладi починається 1 вересня i закiнчується не пiзнiше 1 липня наступного року.
3.11. Структура навчального року (тривалiсть навчальних занять, подiл на чвертi, семестри (триместри) та режим роботи встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з управлінням освіти  Жмеринської міської ради.
3.12. Загальна тривалiсть канiкул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днiв.
3.13. Тривалiсть урокiв у закладi становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х (12-х) – 45 хвилин.
Змiна тривалостi урокiв допускається за погодженням з управлінням освіти Жмеринської міської ради та державної санітарно – епiдемiологiчної служби.
3.14. Для учнiв 5-9-х класiв допускається проведення пiдряд двох урокiв пiд час лабораторних i контрольних робiт, написання творiв, а також урокiв трудового навчання.    У 10-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних предметів.
    У ліцеї допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини.
3.15. Заклад може обрати iншi, крiм уроку, форми органiзацiї навчально-виховного процесу. 
3.16. Тривалiсть перерв мiж уроками встановлюється з урахуванням потреби в органiзацiї активного вiдпочинку i харчування учнiв, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (пiсля другого або третього уроку) – 20 хвилин.
3.17. Розклад урокiв складається вiдповiдно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогiчних та санітарно – гiгiєнiчних вимог i затверджується керiвником закладу.
   Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному  закладі  проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим  розкладом  і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.
3.18. Вiдволiкання учнiв вiд навчальних занять для провадження iнших видiв дiяльностi забороняється (крiм випадкiв, передбачених законодавством).
3.19. Залучення учнiв до видiв дiяльностi, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батькiв або осiб, якi їх замiнюють.
3.20. Змiст, обсяг i характер домашнiх завдань визначаються вчителем вiдповiдно до педагогiчних i санітарно – гiгiєнiчних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та iндивiдуальних особливостей учнiв.
   Домашнi завдання учням 1-х класiв не задаються.
 
ІV. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

4.1. Критерiї оцiнювання навчальних досягнень учнiв закладiв визначаються Міністерством освіти  і науки України
4.2. Облiк навчальних досягнень учнiв протягом навчального року здiйснюється у класних журналах, iнструкцiї про ведення яких затверджуються Міністерством освіти  і науки України. Результати навчальної дiяльностi за рiк заносяться до особових справ учнiв.
4.3. У першому класі здійснюється словесне (вербальне) оцінювання знань, умінь і навичок  учнів з усіх предметів інваріантної складової. По закінченню першого класу в особових справах додається характеристика рівня навчальних досягнень учнів.
   Оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, затвердженим Міністерством освіти і науки України.
4.4. Заклад може використовувати iншi системи оцiнювання навчальних досягнень учнiв за погодженням з управлінням освіти Жмеринської міської ради. При цьому оцiнки з навчальних предметiв за семестри, рiк, результати державної пiдсумкової атестацiї переводяться у бали вiдповiдно до критерiїв оцiнювання навчальних досягнень учнiв.
4.5. Оцінка з поведінки, за участь у суспільно корисній, громадській діяльності , а саме за виконання правил та обов’язків учнів виставляється оцінка за поведінку – «задовільно», а за невиконання даних норм виставляється оцінка – «незадовільно». Дана оцінка виставляється класним керівником у щоденники та особові справи учнів. До додатків до документів про освіту (свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту) зазначені оцінки не виставляються.
4.6. Для учнів, які закінчили 2-й клас початкової школи і мають початковий рівень навчальних досягнень (1, 2, 3) у вивченні української мови та читання, математики, учителем складається, погоджується методичним об’єданням та затверджується керівником навчального закладу скоригована відповідно до індивідуальних здібностей навчальна програма з предмета (предметів), заякою вони навчатимуться в 3-му класі.
   Учні, які за результатами навчання за скоригованою відповідно до індивідуальних здібностей програмою не підвищили рівень навчальних досягнень, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються на обстеження спеціалістами психолого – медико – педагогічної консультації.
   Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання  отримали бали початкового рівня (1, 2, 3) або не  засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).
4.7. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х)  класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти  і науки України.
   В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти  і науки України та Мінохорони здоров’я.
4.8. За результатами навчання учням видається вiдповiдний документ (табель, свiдоцтво про базову загальну середню освiту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документiв про базову та повну загальну середню освiту затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
4.9. Учням, якi закiнчили основну школу (9-й клас), видається свiдоцтво про базову загальну середню освiту.
   Свiдоцтво про базову загальну середню освiту дає право на вступ до школи III ступеня, професiйно-технiчного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рiвня акредитацiї.
4.10. Учням, які закінчили старшу школу 11-й, видається атестат про повну загальну середню освіту.
   Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.
4.11. Випускникам 9-х, 11-х класiв, якi не атестованi хоча б з одного предмета, видається табель успiшностi.
Учнi, якi не отримали документи про освiту, можуть продовжити навчання екстерном.
4.12. За вiдмiннi успiхи в навчаннi учнi 2-8-х, 10-х класiв можуть нагороджуватися похвальним листом "За високi досягнення у навчаннi", а випускники закладiв III ступеня – похвальною грамотою "За особливi досягнення у вивченнi окремих предметiв", медалями – золотою "За високi досягнення у навчаннi" або срiбною "За досягнення у навчаннi". За вiдмiннi успiхи в навчаннi випускникам закладу II ступеня видається свiдоцтво про базову загальну середню освiту з вiдзнакою. Порядок нагородження учнiв за вiдмiннi успiхи у навчаннi встановлюється Міністерством освіти  і науки України.
Рішенням ради школи та наказу по закладу за успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процессу можуть встановлюватися  різні форми морального заохочення.
4.13. Свiдоцтва про базову загальну середню освiту, атестати про повну загальну середню освіту та вiдповiднi додатки до них реєструються у книзі облiку та видачi зазначених документів.
   Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється Міністерством освіти і науки України, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належить заклад, управлінням освіти Жмеринської міської ради.

V. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЗАКЛАДІ

5.1. Виховання учнiв у закладах здiйснюється пiд час проведення урокiв, у процесi позаурочної та позашкiльної роботи.
5.2. Цiлi виховного процесу в закладі визначаються на основi принципiв, закладених у Конституцiї та Законах України, iнших нормативно-правових актах.
5.3. У закладі забороняється утворення та дiяльнiсть органiзацiйних структур полiтичних партiй, а також релiгiйних органiзацiй i воєнiзованих формувань.
   Примусове залучення учнiв закладiв до вступу в будь – якi об'єднання громадян, громадськi, громадсько-полiтичнi, релiгiйнi органiзацiї i воєнiзованi формування, а також до дiяльностi в зазначених органiзацiях, участi в агiтацiйнiй роботi та полiтичних акцiях забороняється.
5.4. Дисциплiна в закладі дотримується на основi взаємоповаги усiх учасникiв навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрiшнього розпорядку та статуту навчального закладу.
   Застосування методiв фiзичного та психiчного насильства до учнiв забороняється.

VI. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в закладi є учнi, педагогiчнi працiвники, практичний психолог, соціальний педагог,  бiблiотекарi, iншi спецiалiсти закладу, керiвники, батьки або особи, якi їх замiнюють.
6.2. Статус, права та обов'язки учасникiв навчально-виховного процесу, їх права та обов'язки визначаються Законами України "Про освiту", "Про загальну середню освiту", iншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, статутом, правилами внутрiшнього розпорядку закладу.
6.3. Учень-особа, яка навчається i виховується в закладi.
6.4. Учнi закладу мають гарантоване державою право на:
доступнiсть i безоплатнiсть повної загальної середньої освiти у закладi;
вибiр певного закладу, форми навчання, профiльного напряму, факультативiв, спецкурсiв, позакласних занять;
безпечнi i нешкiдливi умови навчання та працi;
користування навчально-виробничою, науковою, матерiально-технiчною, культурно-спортивною, корекцiйно-вiдновною та лiкувально-оздоровчою базою закладу;
участь у рiзних видах навчальної, науково-практичної дiяльностi, конференцiях, олiмпiадах, виставках, конкурсах тощо;
отримання додаткових, у тому числi платних, навчальних послуг;
перегляд результатiв оцiнювання навчальних досягнень з усiх предметiв iнварiантної та варiативної частини;
участь у роботi органiв громадського самоврядування закладу;
участь у роботi добровiльних самодiяльних об'єднань, творчих студiй, клубiв, гурткiв, груп за iнтересами тощо;
повагу людської гiдностi, вiльне вираження поглядiв, переконань;
захист вiд будь-яких форм експлуатацiї, психiчного i фiзичного насильства, вiд дiй педагогiчних та iнших працiвникiв, якi порушують їх права, принижують честь i гiднiсть.
6.5. Учнi закладу зобов'язанi:
оволодiвати знаннями, вмiннями, практичними навичками в обсязi не меншому, нiж визначено Державним стандартом загальної середньої освiти;
пiдвищувати свiй загальний культурний рiвень;
брати участь у пошуковiй та науковiй дiяльностi, передбаченiй навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом;
дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь i гiднiсть iнших учнiв та працiвникiв;
виконувати вимоги педагогiчних та iнших працiвникiв закладу вiдповiдно до статуту та правил внутрiшнього розпорядку закладу;
брати участь у рiзних видах трудової дiяльностi;
дбайливо ставитися до державного, громадського i особистого майна, майна iнших учасникiв навчально-виховного процесу;
дотримуватися вимог статуту, правил внутрiшнього розпорядку закладу;
дотримуватися правил особистої гiгiєни.
6.6. Учнi закладу залучаються за їх згодою та згодою батькiв або осiб, якi їх замiнюють, до самообслуговування вiдповiдно до статуту i правил внутрiшнього розпорядку з урахуванням вiку, статi, фiзичних можливостей.
6.7. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язкiв, порушення статуту, правил внутрiшнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення вiдповiдно до закону.
6.8. Педагогiчним працiвником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вiдповiдну педагогiчну освiту, належний рiвень професiйної пiдготовки, забезпечує результативнiсть та якiсть своєї роботи, фiзичний та психiчний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професiйнi обов'язки у школі.
6.9. До педагогiчної дiяльностi у закладах не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелiк медичних протипоказань щодо провадження педагогiчної дiяльностi встановлюється законодавством.
6.10. Призначення на посаду, звiльнення з посади педагогiчних та iнших працiвникiв закладу, iншi трудовi вiдносини регулюються законодавством про працю, Законом України "Про загальну середню освiту" та iншими законодавчими актами.
6.11. Призначення на посаду педагогічних працівників ліцею може здійснюватися на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу розробляється закладом та затверджується управлінням освітою.
   Обсяг педагогiчного навантаження вчителiв визначається вiдповiдно до законодавства керiвником закладу i затверджується управлінням освіти Жмеринської міської ради.
  Обсяг педагогiчного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогiчного працiвника.
  Перерозподiл педагогiчного навантаження протягом навчального року допускається лише в разi змiни кiлькостi годин для вивчення окремих предметiв, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогiчного працiвника з дотриманням вимог законодавства про працю.
6.12. Керiвник закладу призначає класних керiвникiв, завiдуючих навчальними кабiнетами, майстернями, навчально-дослiдними дiлянками, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти  і науки України, правилами внутрiшнього розпорядку та цим статутом.
6.13. Не допускається вiдволiкання педагогiчних працiвникiв вiд виконання професiйних обов'язкiв крiм випадкiв, передбачених законодавством.
Залучення педагогiчних працiвникiв до участi у видах робiт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та iншими документами, що регламентують дiяльнiсть навчального закладу, здiйснюється лише за їх згодою.
6.14. Керівник, його заступники та педагогiчнi працiвники закладу пiдлягають атестацiї вiдповiдно до порядку, встановленого Міністерством освіти  і науки України.
   За результатами атестацiї педагогiчних працiвникiв визначається їх вiдповiднiсть займанiй посадi, присвоюється квалiфiкацiйна категорiя (спецiалiст, спецiалiст другої, першої, вищої категорiї) та може бути присвоєно педагогiчне звання "старший учитель", "учитель-методист", "педагог-органiзатор-методист" та iншi.
6.15. Педагогiчнi працiвники закладу мають право:
самостiйно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкiдливi для здоров'я учнiв;
брати участь у роботi методичних об'єднань, нарад, зборiв закладу та iнших органiв самоврядування закладу, в заходах, пов'язаних з органiзацiєю навчально-виховної роботи;
обирати форми та здiйснювати пiдвищення своєї квалiфiкацiї; навчатися у вищих навчальних закладах i закладах системи пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв;
проходити атестацiю для здобуття вiдповiдної квалiфiкацiйної категорiї та отримувати її в разi успiшного проходження атестацiї;
проводити в установленому порядку науково-дослiдну, експериментальну, пошукову роботу;
вносити керiвництву закладу i відділу освіти райдержадміністрації пропозицiї щодо полiпшення навчально-виховної роботи;
на соцiальне i матерiальне забезпечення вiдповiдно до законодавства;
об'єднуватися у професiйнi спiлки та бути членами iнших об'єднань громадян, дiяльнiсть яких не заборонена законодавством;
порушувати питання захисту прав, професiйної та людської честi i гiдностi.
6.16. Педагогiчнi працiвники закладу зобов'язанi:
забезпечувати належний рiвень викладання навчальних дисциплiн вiдповiдно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освiти;
контролювати рiвень навчальних досягнень учнiв;
нести вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть оцiнювання навчальних досягнень учнiв критерiям оцiнювання, затвердженим Міністерством освіти  і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнiв до вiдома дiтей, батькiв, осiб, що їх замiнюють, керiвника навчального закладу;
сприяти розвитку iнтересiв, нахилiв та здiбностей дiтей, а також збереженню їх здоров'я;
виховувати повагу до державної символiки, принципiв загальнолюдської моралi;
виконувати статут закладу, правила внутрiшнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);
брати участь у роботi педагогiчної ради;
виховувати в учнiв шанобливе ставлення до батькiв, жiнок, старших за вiком осiб; повагу до народних традицiй та звичаїв, духовних i культурних надбань народу;
готувати учнiв до самостiйного життя з дотриманням принципiв взаєморозумiння, злагоди мiж усiма народами, етнiчними, нацiональними, релiгiйними групами;
дотримуватися педагогiчної етики, моралi, поважати особисту гiднiсть учнiв та їх батькiв;
постiйно пiдвищувати свiй професiйний рiвень, педагогiчну майстернiсть, рiвень загальної i полiтичної культури;
виконувати накази i розпорядження керiвника навчального закладу, органiв управлiння освiтою;
вести вiдповiдну документацiю.
6.17. Педагогiчнi працiвники, якi систематично порушують статут, правила внутрiшнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов'язкiв, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестацiї не вiдповiдають займанiй посадi, звiльняються з роботи згiдно iз законодавством.
6.18. Права i обов'язки iнших працiвникiв та допомiжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрiшнього розпорядку закладу.
6.19. Батьки учнiв та особи, якi їх замiнюють, мають право:
обирати навчальний заклад та форми навчання i виховання дiтей;
створювати батькiвськi громадськi органiзацiї та брати участь в їх дiяльностi, обирати i бути обраними до батькiвських комiтетiв та органiв громадського самоврядування;
звертатися до органiв управлiння освiтою, керiвника закладу i органiв громадського самоврядування з питань навчання, виховання дiтей;
приймати рiшення про участь дитини в науковiй, спортивнiй, трудовiй, пошуковiй та iнновацiйнiй дiяльностi закладу;
брати участь у заходах, спрямованих на полiпшення органiзацiї навчально-виховного процесу та змiцнення матерiально-технiчної бази закладу;
на захист законних iнтересiв дiтей в органах громадського самоврядування закладу та у вiдповiдних державних, судових органах.
6.20. Батьки та особи, якi їх замiнюють, є вiдповiдальними за здобуття дiтьми повної загальної середньої освiти, їх виховання i зобов'язанi:
створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освiти за будь-якою формою навчання;
забезпечувати дотримання дiтьми вимог статуту закладу;
поважати честь i гiднiсть дитини та працiвникiв закладу;
постiйно дбати про фiзичне здоров'я, психiчний стан дiтей, створювати належнi умови для розвитку їх природних здiбностей;
виховувати працелюбнiсть, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вiтчизни, сiм'ї, державної та рiдної мов; повагу до нацiональної iсторiї, культури, цiнностей iнших народiв;
виховувати у дiтей повагу до законiв, прав, основних свобод людини.
   У разi невиконання  батьками та особами, якi їх замiнюють, обов'язкiв, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про вiдповiдальнiсть таких осiб, у тому числi позбавлення їх батькiвських прав.
6.21. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до  закону.

VІІ. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

7.1. Керiвництво закладом здiйснює його директор. Керiвником закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогiчну освiту на рiвнi спецiалiста або магiстра, стаж педагогiчної роботи не менш як три роки, успiшно пройшов атестацiю керiвних кадрiв навчальних закладiв у порядку, встановленому Міністерством освіти  і науки України.
7.2. Керiвник закладу і його заступники призначаються на посаду та звiльняються з посади управлінням освіти Жмеринської міської ради згiдно iз законодавством. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.
7.3. Керiвник закладу:
здiйснює керiвництво педагогiчним колективом, забезпечує рацiональний добiр i розстановку кадрiв, створює необхiднi умови для пiдвищення фахового i квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв;
органiзовує навчально-виховний процес;
забезпечує контроль за виконанням навчальних планiв i програм, якiстю знань, умiнь та навичок учнiв;
вiдповiдає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освiти, за якiсть i ефективнiсть роботи педагогiчного колективу;
створює необхiднi умови для участi учнiв у позакласнiй та позашкiльнiй роботi, проведення виховної роботи;
забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санiтарно-гiгiєнiчних та протипожежних норм, вимог технiки безпеки;
розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;
пiдтримує iнiцiативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошукiв, дослiдно-експериментальної роботи педагогiв;
сприяє залученню дiячiв науки, культури, членiв творчих спiлок, працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй до навчально-виховного процесу, керiвництва учнiвськими об'єднаннями за iнтересами;
забезпечує реалiзацiю права учнiв на захист вiд будь-яких форм фiзичного або психiчного насильства;
вживає заходiв до запобiгання вживанню учнями алкоголю, наркотикiв;
контролює органiзацiю харчування i медичного обслуговування учнiв;
видає у межах своєї компетенцiї накази та розпорядження i контролює їх виконання;
щороку звiтує про свою роботу на загальних зборах колективу.
7.4. Вищим органом громадського самоврядування закладу є  конференція колективу, що скликається не менш одного разу на рік.
Делегати  конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
працівників  закладу  – зборами трудового колективу;
учнів  закладу ІІ-ІІІ ступеня  – класними зборами;
батьків, представників громадськості  –  класними батьківськими зборами.
    Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.
   Визначається така кількість делегатів: від працівників закладу 25, учнів 25, батьків і представників громадськості 25.
   Термін їх повноважень становить один рік.
   Конференція правочинна,  якщо в її роботі бере  участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.
    Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
   Право скликати   конференцію   мають   голова  ради закладу,  делегати конференції, якщо за  це  висловилось  не  менше  третини  їх  загальної  кількості, директор навчального закладу, засновник.
   Конференція колективу:
обирає раду  закладу,  її  голову,  встановлює термін їх повноважень;
заслуховує звіт   директора   і   голови  ради   закладу;
розглядає питання    навчально-виховної,    методичної    і фінансово-господарської діяльності закладу;
затверджує основні  напрями  вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності  закладу;
приймає рішення про стимулювання праці керівників та  інших педагогічних працівників.
7.5. У   період між конференцією  діє  рада закладу.
7.5.1. Метою  діяльності  ради  є:
сприяння   демократизації  і  гуманізації  навчально-виховного процесу;
об’єднання  зусиль  педагогічного і  учнівського  колективів, батьків,  громадськості  щодо  розвитку    закладу   та удосконалення навчально-виховного процесу;
формування позитивного іміджу та  демократичного  стилю управління  закладом;
розширення колегіальних форм управління  закладом;
підвищення ролі  громадськості у вирішенні питань, пов’язаних  з організацією навчально-виховного процесу.
7.5.2. Основними завданнями ради є:
підвищення   ефективності  навчально-виховного  процесу   у взаємодії   з   сім’єю,  громадськістю,  державними  та  приватними інституціями;
визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку    закладу   та   сприяння   організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
формування навичок здорового способу життя;
створення   належного  педагогічного  клімату   в    закладі;
сприяння   духовному, фізичному розвитку учнів  та набуття ними соціального досвіду;
підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання   учнів,  творчих  пошуків  і  дослідно-експериментальної роботи педагогів;
сприяння    організації   дозвілля   та   оздоровлення    учнів ;
підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов  і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
ініціювання  дій,  що  сприяли б  неухильному  виконанню положень   чинного  законодавства  щодо  обов’язковості   загальної середньої освіти;
стимулювання  морального  та матеріального  заохочення  учнів, сприяння пошуку, підтримки   обдарованих дітей;
зміцнення   партнерських   зв’язків   між   родинами   учнів   та  школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.           
7.5.3. До ради обираються  пропорційно  представники   від педагогічного колективу,  учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. 
     Представництво   в  раді  і  загальна   її   чисельність   визначається   конференцією  закладу.
  Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією колективу.
      На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
7.5.4. Рада  закладу діє на засадах:
пріоритету прав   людини,  гармонійного  поєднання  інтересів особи, суспільства, держави;
дотримання вимог законодавства України;
колегіальності ухвалення рішень;
добровільності і рівноправності членства;
гласності.
    Рада  працює  за планом,  що затверджується конференцією колективу.
   Кількість засідань визначається їх доцільністю,  але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
    Засідання ради  може скликатися  її головою або з ініціативи директора навчального  закладу,  власника  (засновника),  а  також членами ради.
    Рішення ради  приймається  простою   більшістю   голосів   за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
    У разі рівної кількості голосів вирішальним  є  голос  голови ради.
   Рішення ради,  що  не  суперечать  чинному  законодавству  та Статуту закладу,  доводяться  в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу,  учнів ,  батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.
   У разі незгоди адміністрації закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна  комісія,  яка  розглядає  спірне питання.
  До складу  комісії  входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету  закладу.
7.5.5. Очолює   раду  закладу   голова,   який обирається із складу ради.
    Голова ради може бути членом педагогічної ради.
    Головою ради не можуть бути директор та його заступники.
    Для   вирішення  поточних  питань   рада   може   створювати  постійні   або  тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій   і зміст їх роботи визначаються радою.
   Члени  ради  мають  право  виносити  на  розгляд   усі   питання,   що  стосуються    діяльності закладу,   пов'язаної   з організацією навчально-виховного процесу,  проведенням  оздоровчих та культурно-масових заходів.
7.5.6. Рада закладу:
організовує виконання рішень конференції;
вносить пропозиції  щодо  зміни типу,  статусу,  профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
спільно з  адміністрацією  розглядає і затверджує план роботи  закладу та здійснює контроль за його виконанням;
разом з   адміністрацією   здійснює  контроль  за  виконанням Статуту  закладу;
затверджує режим роботи  закладу;
сприяє формуванню   мережі   класів закладу,
обґрунтовуючи   її  доцільність  в  органах  виконавчої  влади  та місцевого самоврядування;
приймає рішення    спільно  з педагогічною   радою   про представлення  до  нагородження  випускників  навчального  закладу золотою  медаллю «За високі  досягнення  у навчанні» або срібною медаллю «За  досягнення  у  навчанні»   та  нагородження   учнів похвальними   листами   «За   високі  досягнення  у  навчанні»  та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні  окремих предметів»;
разом із  педагогічною  радою  визначає  доцільність   вибору навчальних  предметів   варіативної  частини  робочих  навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів , а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
заслуховує звіт  голови  ради,  інформацію  директора та його заступників з питань навчально-виховної та господарської діяльності;
бере участь  у  засіданнях  атестаційної  комісії   з   метою обговорення   питань  про  присвоєння  кваліфікаційних  категорій вчителям;
виносить на   розгляд  педагогічної  ради  пропозиції  щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями ;
виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
вносить на  розгляд  педагогічної ради та відповідного органу управління освітою  пропозиції  щодо  морального  і  матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
ініціює розгляд  кадрових  питань  та  бере   участь   у   їх вирішенні;
сприяє створенню та  діяльності  центрів  дозвілля,  а  також залучає громадськість,  батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками,  іншими видами позакласної та позашкільної роботи,  до  проведення  оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
визначає кількісний та якісний склад батьківського комітету закладу, термін його повноважень;
розглядає питання родинного виховання;
бере участь за згодою батьків або осіб,  які їх замінюють,  в обстеженні  житлово-побутових  умов  учнів,  які   перебувають   в несприятливих соціально-економічних умовах;
сприяє педагогічній освіті батьків;
сприяє поповненню  бібліотечного  фонду   та   передплаті періодичних видань;
розглядає питання  здобуття  обов'язкової загальної середньої освіти учнями ;
організовує громадський  контроль  за  харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
розглядає звернення  учасників  навчально-виховного процесу з питань роботи  закладу;
вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
може створювати  постійні  або  тимчасові  комісії  з окремих напрямів роботи.
     Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.
7.6. На  загальних зборах батьків відповідних класів або закладу приймається рішення про створення батьківських комітетів. Голови класних батьківських комітетів є членами загальношкільного батьківського комітету.
7.7. У закладі  створюється   постійно   діючий дорадчий колегіальний орган –  педагогічна рада.
     Головою педагогічної ради є директор  закладу.
7.7.1. Педагогічна рада розглядає питання:
удосконалення і методичного забезпечення  навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи  закладу;
переведення учнів до наступних класів і  їх  випуску,  видачі документів   про   відповідний   рівень  освіти,  нагородження  за досягнення у навчанні;
підвищення кваліфікації  педагогічних  працівників,  розвитку їхньої  творчої  ініціативи,  впровадження  у   навчально – виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
морального  заохочення учнів (вихованців)  та працівників  закладу.
7.7.2. Робота педагогічної ради планується в  довільній  формі відповідно  до  потреб закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю,  але не  може  бути менше чотирьох разів на рік.
    Члени педагогічної ради мають право виносити  на  її  розгляд актуальні питання навчально – виховного процесу.
7.8. У  навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

VІІІ. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА
ТА ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
8.1. Матерiально-технiчна база закладу включає будiвлi, споруди, землю, комунiкацiї, обладнання, транспортнi засоби, iншi матерiальнi цiнностi, вартiсть яких вiдображено у балансi.
8.2. Майно, закрiплене за закладом, належить закладу на правах оперативного управлiння та не може бути вилученим у нього, якщо iнше не передбачено законодавством.
8.3. Фiнансування закладу здiйснюється його засновником .
8.4. Фiнансово-господарська дiяльнiсть закладу проводиться вiдповiдно до Бюджетного кодексу України, Законiв України "Про освiту", "Про загальну середню освiту" та iнших нормативно-правових актiв.
8.5. Джерелами фiнансування закладу є:
кошти вiдповiдного бюджету у розмiрi, передбаченому нормативами фiнансування загальної середньої освiти для забезпечення навчального процесу в обсязi, визначеному Державним стандартом загальної середньої освiти;
кошти, отриманi за надання платних послуг;
доходи вiд реалiзацiї продукцiї навчально-виробничих майстерень, навчально-дослiдних дiлянок, пiдсобних господарств, вiд передачi в оренду примiщень, споруд, обладнання;
благодiйнi внески юридичних та фiзичних осiб;
iншi джерела, не забороненi законодавством.
8.6. Порядок дiловодства i бухгалтерського облiку в закладi визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти  і науки України та iнших центральних органiв виконавчої влади, до сфери управлiння яких належить заклад. Бухгалтерський облiк  здiйснюється через централiзовану бухгалтерiю.
8.7. Звітність про діяльність закладу ведеться відповідно до законодавства.
8.8. Для забезпечення навчально-виховного процесу база закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, медичного і комп’ютерного кабінетів, їдальні.
8.9. Відповідно до рішення  Жмеринської міської радиВінницької області  24 сесії 6 скликання   від 18.07.2012 р. №386 заклад має земельну ділянку площею 0,4351 га, де розміщаються будівля школи, спортивний майданчик.

 ІХ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

9.1. Заклад за наявностi належної матерiально-технiчної та соцiально-культурної бази, вiдповiдного фiнансування має право проводити мiжнародний учнiвський та педагогiчний обмiн у рамках освiтнiх програм, проектiв, встановлювати вiдповiдно до законодавства прямi зв'язки з мiжнародними органiзацiями та освiтнiми асоцiацiями.
   Заклад  має право вiдповiдно до законодавства укладати  договори про спiвробiтництво з навчальними закладами, науковими установами, пiдприємствами, органiзацiями, громадськими об'єднаннями iнших країн.
9.2. Участь закладу у мiжнародних програмах, проектах, учнiвському та педагогiчному обмiнi здiйснюється вiдповiдно до законодавства.

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Державний контроль за дiяльнiстю закладу здiйснюється з метою забезпечення реалiзацiї єдиної державної полiтики у сферi загальної середньої освiти.
10.2. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюють Міністерство освіти  і науки України , інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належить заклад, Державна інспекція навчальних закладів при Міністерстві освіти  і науки України , Департамент управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, Жмеринська міська рада та її виконавчий комітет, управління освіти Жмеринської міської ради.
10.3. Основною формою державного контролю за дiяльнiстю закладу є державна атестацiя закладу, яка проводиться не рiдше нiж один раз на десять рокiв у порядку, встановленому Міністерством освіти  і науки України.
10.4. Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням Міністерства освіти  і науки України за поданням органу громадського самоврядування закладу або управління освіти Жмеринської міської ради.
10.5. Атестованому закладу  підтверджується право видачі документів про освіту державного зразка за рівнем базової та повної загальної середньої освіти,  
10.6. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як 1-2 рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною роботою закладу, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.

XІ.  РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
 
11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію  закладу приймає засновник.
    Реорганізація закладу відбувається шляхом  злиття, приєднання, поділу, виділення.
   Ліквідація проводиться  ліквідаційною  комісією,   призначеною засновником,  а  у  випадках ліквідації за рішенням  господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
  З  часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління  закладом.
11.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно  закладу,  виявляє  його дебіторів і кредиторів і  розраховується  з ними, складає  ліквідаційний баланс  і  представляє  його засновнику.
11.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу   переходять  до  правонаступників  відповідно  до  чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

XІІ.  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
12.1. Цей Статут набирає чинності після його затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах.
12.2. Зміни та доповнення до цього Статуту набувають чинності після їх реєстрації в установленому порядку.
12.3. Зміни до установлених документів приймаються на підставі рішення засновника.

 
Секретар  міської ради                                                 С. Гриценко