Правила прийому до ліцею

   < Прозорість та інформаційна відкритість

ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ)

ДО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ

 Жмеринська міська ради Вінницької області  закріплює за закладом  відповідну територію обслуговування і до початку навчального року бере на облік учнів, які мають її відвідувати.

Зарахування учнiв до всiх класiв здiйснюється без проведення конкурсу i, як правило, вiдповiдно до територiї обслуговування.

Керiвник закладу зобов'язаний вжити заходiв до ознайомлення дiтей та їх батькiв або осiб, якi їх замiнюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрiшнього розпорядку та iншими документами, що регламентують органiзацiю навчально-виховного процесу.

Зарахування учнiв до закладу здiйснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керiвника.

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, якi їх замiнюють, подають заяву, копiю свiдоцтва про народження дитини, медичну довiдку встановленого зразка, особову справу (крiм дiтей, якi вступають до першого класу). До школи ІІІ ступеня – документи про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, дiти з шести рокiв. В разі зарахування учня до першого класу батьки, або особи, які їх замінюють подають заяву про те, якою мовою бажають, щоб дитина навчалась.

Iноземнi громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу вiдповiдно до законодавства та мiжнародних договорiв.

Переведення учнiв закладу до наступного класу здiйснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти  і науки України.

У разi вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, якi їх замiнюють, подають до закладу заяву iз зазначенням причини вибуття.

У разi переходу учня до iншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освiти у межах населеного пункту батьки або особи, якi їх замiнюють, подають до закладу заяву iз зазначенням причини переходу та довiдку, що пiдтверджує факт зарахування дитини до iншого навчального закладу.

Учні ліцейних класів, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні хоча б з одного профільного предмета, за рішенням педагогічної ради та  відповідно  до  наказу  керівника можуть відраховуватися з ліцейного та переводитися до загальноосвітнього класу.

У  школі першого ступеню навчання   для  учнів 1 - 4  класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при  наявності  належної навчально-матеріальної бази,  педагогічних працівників, обслуговуючого  персоналу створюються групи продовженого дня.

Зарахування  до груп продовженого дня і відрахування  дітей  із них  здійснюється за наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.